AVÍS LEGAL

Per a ús públic, ha de dirigir-se al Servici de Reprografia de la Biblioteca Valenciana a través de la següent adreça de correu electrònic: bv@gva.es

S'indicarà pel Servei de Reprografia la manera correcta en què ha de citar-se el recurs. Exemple; font: "Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu".

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, animacions, gravacions… i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en este lloc oficial, així com el propi lloc en el seu conjunt com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d'autor per la legislació en matèria de Propietat Intel·lectual.

Obres òrfenes

Les utilització d'obres òrfenes (*) que hagen estat digitalitzades per a la seua exhibició en BIVALDI, s'ha realitzat després d'haver efectuat una recerca diligent, i de conformitat amb la Llei 21/2014, de 4 de novembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, i la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil.

Pel que fa a la difusió de les obres òrfenes, l'article 37bis de la Llei 21/2014, en el seu apartat 4 establix que "els centres educatius, museus, biblioteques i hemeroteques accessibles al públic, així com els organismes públics de radiodifusió, arxius, fonoteques i filmoteques podran reproduir, a efectes de digitalització, posada a disposició del públic, indexació, catalogació, conservació

o restauració, i posar a disposició del públic, en la forma establerta en l'article 20.2.i), les següents obres òrfenes , sempre que aquests actes es duguen a terme sense ànim de lucre i amb la finalitat d'assolir objectius relacionats amb la seua missió d'interès públic, en particular la conservació i restauració de les obres que figuren en la seua col·lecció i la facilitació de l'accés a la mateixa amb fins culturals i educatius:

a) Obres cinematogràfiques o audiovisuals, fonogrames i obres publicades en forma de llibres, diaris, revistes o un altre material imprès que figuren en les col·leccions de centres educatius, museus, biblioteques i hemeroteques accessibles al públic, així com d'arxius, fonoteques i filmoteques.

b) Obres cinematogràfiques o audiovisuals i fonogrames produïts per organismes públics de radiodifusió fins al 31 de desembre de 2002 inclusivament, i que figuren en els seus arxius. "

Pel que fa a la legislació europea, la Directiva 2012/28 / UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2012 sobre usos autoritzats de les obres òrfenes, establix normes comunes per fer legalment possibles la digitalització i l'exhibició en línia d'obres òrfenes.

(*) Es considera obra òrfena a l'obra els titulars de drets no estan identificats o, d'estar-ho, no estan localitzats malgrat haver-se efectuat una prèvia recerca diligent dels mateixos.

Para qualsevol altre dubte poden remetre's a la legislació vigent i/o dirigir-se a les bústies de correu electrònic indicats anteriorment.