Descarregarà el fitxer '3' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 103,104,1-6